Ako zapísať chýbajúce či nesprávne údaje v obchodnom registri po 1.6.2022?

31. 05. 2022

Do 31.5.2022 malo dôjsť k automatickej aktualizácii zápisov v obchodnom registri. Ako postupovať, ak k takejto aktualizácii nedošlo, a čo v takomto prípade podnikateľovi hrozí?

V čom spočíva povinná aktualizácia zápisu v obchodnom registri?

Novelou obchodného zákona a zákona o obchodnom registri bola zavedená povinnosť podnikateľov zabezpečiť zápis identifikačných údajov fyzických osôb vedených v obchodnom registri, t. j. rodného čísla alebo iného identifikačného údaju, ak rodné číslo nebolo pridelené (napr. čísla OP, pasu alebo pobytového preukazu pri cudzincoch).

Táto povinnosť sa teda týka údajov o
 
  • spoločníkoch a akcionároch,
  • členoch štatutárnych orgánov (konateľoch alebo členoch predstavenstiev),
  • vedúcich organizačných zložiek podnikov,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorných orgánov,
  • likvidátoroch,
  • správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch.
V prípade spoločníkov – právnických osôb, sa navyše vyžaduje zápis identifikačného čísla (IČO) či obdobného identifikátora pri zahraničných obchodných spoločnostiach.Ako a do kedy zabezpečiť povinnú aktualizáciu údajov v obchodnom registri?

Pri aktualizácii zápisov v obchodnom registri rozlišujeme medzi automatickou aktualizáciou a „manuálnou“ aktualizáciou.

Automatická aktualizácia spočíva v tom, že registrový súd sám zabezpečí aktualizáciu údajov, ktoré už má k dispozícii, a zašle o tom podnikateľovi príslušné oznámenie. K takejto automatickej aktualizácii malo dôjsť do 31.5.2022.
 
V niektorých prípadoch však takáto aktualizácia nebola možná, a to najmä z dôvodu, že fyzickou osobou je cudzinec, v iných zas z dôvodu, že systém nebol schopný rozlíšiť medzi rodným číslom s lomítkom a bez lomítka.
 
V prípade, že pri obchodnej spoločnosti nedošlo k automatickej aktualizácii zápisu do 31.5.2022 (na stránkach obchodného registra sa zobrazuje červený krížik), potom obchodná spoločnosť musí chýbajúce údaje zapísať do obchodného registra sama, manuálne, a to najneskôr do 30.9.2022.
 
Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí uloženie pokuty vo výške 3 310 EUR, pričom pokuta môže byť uložená priamo konateľovi alebo členovi predstavenstva ako fyzickej osobe oprávnenej konať za spoločnosť.
 

Akých ďalších údajov sa týka aktualizácia zápisu v obchodnom registri?

Už od 1.10.2022 platí, že pri členoch štatutárneho orgánu (typicky pri konateľoch a členoch predstavenstva) nesmie byť v obchodnom registri zapísané iné obmedzenie, než aké dovoľuje zákon.
 
To znamená, že v obchodnom registri môže byť zapísané obmedzenie typu „v mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne“, avšak nesmie byť viac zapísané obmedzenie typu „konateľ A môže za spoločnosť konať vo veciach, ktorých hodnota nepresahuje 10 000 EUR“.
 
Všetky takéto obmedzenia týkajúce sa členov štatutárnych orgánov mali byť podľa § 768s obchodného zákonníka z obchodného registra vymazané najneskôr do 31.9.2021, a to pod hrozbou pokuty vo výške 3 310 EUR, ktorá môže byť uložená priamo konateľovi alebo členovi predstavenstva ako fyzickej osobe.
 
Napriek tomu však pri mnohých obchodných spoločnostiach stále nedošlo k aktualizácii zápisu v obchodnom registri. 
 

Ako zistiť, či je zápis v obchodnom registri aktuálny, a ako postupovať pri manuálnej aktualizácii po 1.6.2022?

Overenie zápisu je možné nahliadnutím na stránky obchodného registra.
 
V prípade, že pri niektorej osobe (či už právnickej alebo fyzickej) sa na stránkach obchodného registra zobrazuje červený krížik, znamená to, že pri nej nedošlo k automatickej aktualizácii zápisu a podnikateľ by mal v takomto prípade spozornieť.
 
V prípade zakázaných obmedzení pri členoch štatutárneho orgánu stačí nahliadnuť do časti „konanie menom spoločnosti“, kde by nemal byť uvedené iné obmedzenie (napr. finančný limit), než spoločné konanie s iným členom štatutárneho orgánu. Ak takéto obmedzenie v obchodnom registri zapísané je, aj v takomto prípade by mal podnikateľ venovať pozornosť aktualizácii svojho zápisu.
 
Ak sa podnikateľ rozhodne zabezpečiť manuálnu aktualizáciu, musí pripraviť a podpísať podklady (pri obmedzeniach v konaní štatutárneho orgánu napríklad zápisnicu z valného zhromaždenia), ktoré budú potrebné k podaniu návrhu na zápis zmien do obchodného registra. Ďalej musí pripraviť, skompletizovať a podať príslušný formulár návrhu na zápis zmien do obchodného registra, a to s využitím k tomu určenej funkcionality na stránkach slovensko.sk.
 
Podnikateľ, ktorý s elektronickými službami obchodného registra nemá skúsenosti, resp. má záujem ušetriť si v tejto súvislosti čas, môže aktualizáciou údajov v obchodnom registri poveriť tiež 3. osobu, napr. splnomocneného advokáta.
 
Advokátska kancelária VAVRO LEGAL sa bežne zaoberá zápismi a zmenami zápisov v obchodnom registri, a je preto pripravená pomôcť tiež s aktualizáciou údajov spomínanou v tomto príspevku.