Ako legálne podnikať s kryptomenami?

16. 05. 2022

Prehľad niektorých legislatívnych povinností na úseku obchodovania s virtuálnymi menami ako sú Bitcoin, Litecoin, Ethereum a im podobné kryptomeny, vrátane súvisiacich rizík.

Čo sa rozumie pod pojmom virtuálna mena (kryptomena)?

Zákonnú definíciu virtuálnej meny nájdeme v zákone č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde je uvedené, že virtuálnou menou je digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.
 

Kto môže legálne obchodovať s virtuálnymi menami (kryptomenami)?

Zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) vyplýva, že fyzické a právnické osoby môžu legálne obchodovať s kryptomenami vtedy, ak sú držiteľmi oprávnenia na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny alebo služieb zmenárne virtuálnej meny.

Donedávna postačovalo disponovať živnostenským oprávnením vo forme voľnej živnosti, avšak novelizáciou zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. AML zákon) sa služby peňaženky virtuálnej meny a služby zmenárne virtuálnej meny od 1.11.2020 zaradili medzi tzv. viazané živnosti, ktorých získanie je o niečo náročnejšie.
 

Môžu s kryptomenami obchodovať aj podnikatelia s voľnou živnosťou získanou do 31.10.2020?

Živnostenské oprávnenia, ktoré boli na spomínané predmety činnosti vydané do 31.10.2020 ako voľné živnosti, zanikli v zmysle novely živnostenského zákona k 28.2.2021. Podnikatelia, ktorí chcú legálne obchodovať s kryptomenami aj po tomto dátume, musia získať novú vyššie spomínanú viazanú živnosť. V opčnom prípade sa podnikateľské subjekty vystavujú rizikám, ktoré popisujeme nižšie.
 

K čomu podnikateľa oprávňujú viazané živnosti poskytovania služieb peňaženky virtuálnej meny alebo služieb zmenárne virtuálnej meny?

V rámci prevádzkovania živnosti na poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny má podnikateľ právo prostredníctvom svojej podnikateľskej činnosti vykonávať obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.
 
Prevádzkovateľ živnostenského oprávnenia na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny môže poskytovať služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.
 

Čo je potrebné k získaniu živnosti na obchodovanie s kryptomenami pre fyzickú osobu?

Vo všeobecnosti platí, že k získaniu osvedčenia o živnostenskom oprávnení na prevádzkovanie činnosti, ktorá je viazanou živnosťou musí záujemca – fyzická osoba splniť všeobecné podmienky, osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok. Rovnako tomu je aj v prípade získania oprávnenia na poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny alebo služieb zmenárne virtuálnej meny.
 
Medzi všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti zaraďujeme dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.
 
Osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti, ktorá sa preukazuje na základe dosiahnutého vzdelania, alebo na základe predloženia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Výška správneho poplatku je stanovená na sumu 15 EUR, resp. 7,50 EUR pri elektronickom podaní, a to za každú viazanú živnosť zvlášť.
 

Čo je potrebné k získaniu živnosti na obchodovanie s kryptomenami pre právnickú osobu?

Aj v prípadoch, v ktorých je žiadateľom právnická osoba, je potrebné splniť všeobecné podmienky, osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok. Ak ide o slovenskú právnickú osobu, musí všeobecné podmienky spĺňať jej štatutárny orgán, resp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený. Ustanovený zodpovedný zástupca musí zároveň spĺňať aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti, tj. preukázanie odbornej spôsobilosti.
 
Pre prípad podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať vedúci podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby vedúci organizačnej zložky podniku.
 

Aké sú legislatívne povinnosti poskytovateľov služieb virtuálnej meny alebo služieb na poskytovanie peňaženky virtuálnej meny?

Vyššie uvedenou novelou zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa prevádzkovatelia služieb v súvislosti s obchodovaním s kryptomenami zaradili medzi povinné osoby, na ktoré sa tento zákon vzťahuje.

Povinným osobám v zmysle zákona vyplýva aj niekoľko zásadných povinností, z ktorých možno spomenúť napr. vykonávanie starostlivosti vo forme overenia identifikácie klientov ešte pred uzatvorením obchodného vzťahu, nahlasovanie neobvyklých transakcií finančnej spravodajskej jednotke, zisťovanie či klient nie je politicky exponovanou osobou, a najmä vypracovanie internej smernice (tzv. programu vlastnej činnosti), v rámci ktorého sa zohľadnia rizikové faktory a určí sa rozsah starostlivosti s cieľom zabrániť legalizácii príjmov z trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí.
 
Uvedený výpočet povinností nie je v žiadnom prípade konečný, ide o demonštratívne vymenovanie tých najhlavnejších povinností, ktoré povinným osobám stanovuje zákon.
 

Aké riziká hrozia podnikateľom, ktorí s virtuálnym i menami obchodujú bez potrebných viazaných živností alebo ktorí si nesplnia povinnosti v zmysle AML zákona?

Podnikatelia obchodujúci s kryptomenami bez požadovaných voľných živností sa v prvom rade vystavujú riziku uloženia pokuty za neoprávnené podnikanie, a to až do výšky do výšky 3 319 EUR, ako aj riziku uloženia zákazu činnosti.

Značným rizikom sa javí tiež hrozba uloženia pokuty až do výšky 1 000 000 EUR pre prípad, že prevádzkovateľ vyššie spomínaných živnosti si nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z AML zákona.

Keďže subjekty pôsobiace v sektore obchodovania s kryptomenami patria medzi osoby, na ktoré sa upriamuje zvýšená pozornosť zo strany bánk a finančných inštitúcií, je vhodné, aby takéto subjekty mali vhodným spôsobom nastavené tiež interné procesy a zmluvné vzťahy z obchodnými partnermi.

Podnikateľom, ktorí sa venujú obchodovaniu s kryptomenami a ktorí majú záujem o vylúčenie vyššie spomínaných rizík, vie advokátska kancelária VAVRO LEGAL ponúknuť svoje skúsenosti a komplexné právne služby.