Ideas Powered for Business SME Fund: Registrácia ochrannej známky, dizajnu či patentu s európskym príspevkom až do výšky 1 500 EUR

09. 05. 2022

Prinášame prehľad podmienok, ktoré je potrebné splniť na získanie finančnej podpory z fondu Európskej únie pri registrácii ochrannej známky, dizajnu či patentu.

Kto môže požiadať o príspevok na registráciu ochrannej známky, dizajnu či patentu?

Finančná podpora z fondu Ideas Powered for Business SME Fund je určená pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) so sídlom v krajinách Európskej únie. Kategorizáciu veľkosti podniku, na základe ktorej sa určuje, či žiadateľ spĺňa definíciu MSP, uvádzame nižšie:

Kategória

Počet zamestnancov

Ročný obrat

Celková ročná súvaha

Stredný podnik

Menej ako 250

Menej ako 50 mil. EUR

Menej ako 43 mil. EUR

Malý podnik

Menej ako 50

Menej ako 10 mil. EUR

Menej ako 10 mil. EUR

Mikropodnik

Menej ako 10

Menej ako 2 mil. EUR

Menej ako 2 mil. EUR

 

Aké sú pravidlá financovania a použitia príspevku na registráciu ochrannej známky, dizajnu či patentu?

Fond pre MSP je program náhrad, v rámci ktorého sa vydávajú poukazy, ktoré sa môžu použiť na čiastočnú refundáciu poplatkov za vybrané činnosti.
K dispozícii sú dva druhy poukazov duševného vlastníctva v závislosti od príslušnej činnosti, pričom oprávnený subjekt podľa vyššie uvedenej kategorizácie môže požiadať maximálne o jeden Poukaz 1 a jeden Poukaz 2.

Poukaz 1:  Činnosti súvisiace s duševným vlastníctvom – vzťahuje sa na poplatky za registráciu ochranných známok a dizajnov v rámci EÚ alebo aj mimo EÚ; Maximálna výška príspevku je 1 500 EUR

Poukaz 2: Činnosti súvisiace s patentmi – vzťahuje sa na poplatky za registráciu patentov; Maximálna výška príspevku je 750 EUR.
Konkrétna výška finančného príspevku je rozdelená do viacerých kategórií, najmä podľa druhu činnosti súvisiacej s ochranou duševného vlastníctva MSP:

Druh činnosti

Obsah činnosti

Výška príspevku

Oprávnené náklady

IP scan (Poukaz 1)

služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva určené

na poskytovanie poradenstva  o potenciáli duševného vlastníctva

90 % zo sumy skutočných nákladov za IP Scan a do 90 % maximálnej sumy na daný členský štát EÚ

poplatky za služby včasnej diagnostiky

Ochrana ochrannej známky a dizajnu v rámci EÚ, či už na národnej, regionálnej alebo EÚ úrovni (Poukaz 1)

ochranné známky a dizajny podané priamo a elektronicky (ak je to možné) na úrade EUIPO a na úradoch duševného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo (BOIP)

75% oprávnených skutočných nákladov

poplatky za ochrannú známku a dizajn za nadobudnutie ochrany ochrannej známky alebo dizajnu v EÚ (vrátane prihlášky, triedy, preskúmania, registrácie, zverejnenia a prípadného odkladu poplatkov za zverejnenie)

Ochrana ochranných známok a dizajnov mimo EÚ (Poukaz 1)

medzinárodné ochranné známky a dizajny používajúce systémy spravované WIPO

50 % oprávnených skutočných nákladov

poplatky účtované za prihlášky (vrátane základných poplatkov, určovacích poplatkov a následných určovacích poplatkov) podľa Madridského alebo Haagskeho systému

Poplatky za národnú patentovú ochranu (Poukaz 2)

národné patenty

50 % oprávnených skutočných nákladov

poplatky, ktoré účtujú úrady duševného vlastníctva členských štátov za registráciu národných patentov, vrátane poplatkov za prihlásenie, poplatkov za rešerš, poplatkov za preskúmanie a poplatkov za zverejnenie

 

Oplatí sa využiť príspevok (poukaz) z fondu pre MSP aj na zápis slovenskej ochrannej známky či dizajnu?

V rámci poukazu 1 existuje možnosť refundácie výdavkov vynaložených aj na registráciu národnej ochrannej známky či dizajnu, avšak v súvislosti s rozdielnou výškou správnych poplatkov za registráciu na Slovensku a v rámci celej EÚ, sa javí ako vhodnejšie riešenie využiť daný príspevok na registráciu európskej ochrannej známky či dizajnu, ktorá je oproti slovenskej ochrannej známke či dizajnu omnoho drahšia. K rovnakému záveru sa prikláňame aj vzhľadom k podstatne vyššej administratívnej náročnosti v súvislosti s podaním žiadosti o príspevok z fondu MSP.

Aké sú termíny, uzávierky a lehota na hodnotenie žiadostí o príspevok (poukaz) z fondu pre MSP a aká je celková alokácia v tomto fonde?

Oprávnené obdobie podávania žiadostí o príspevok je od 10.1.2022 do 16.12.2022, pričom hodnotenie všetkých podaných žiadosti prebieha každý týždeň na základe tzv. týždennej uzávierky, ktorá je vždy v piatok príslušného týždňa.  V prípade kompletnej žiadosti bez potreby opráv a doplnenia chýbajúcich údajov by mala byť každá žiadosť vyhodnotená do 10 kalendárnych dní od týždennej uzávierky. V tejto lehote bude zároveň žiadateľovi oznámený aj výsledok hodnotenia jeho žiadosti.

Celkový objem finančných prostriedkov v rámci tejto schémy je približne 16 mil. EUR, pričom tento rozpočet je rozdelený nasledovným spôsobom: 

Upozorňujeme, že príspevky z fondu sú poskytované len do vyčerpania príslušnej alokácie. Ak dôjde k vyčerpaniu rozpočtu ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí, už nebude možné podávať prihlášky v rámci tohto projektu.

Ako získať poukaz na finančný príspevok na registráciu ochrannej známky, dizajnu či patentu?

Žiadosť o príspevok sa podáva v lehote na podávanie žiadosti elektronicky prostredníctvom príslušného formulára, ktorý je zverejnený na stránkach Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Žiadosti podané iným spôsobom nie sú akceptované.

Súčasťou žiadosti musí byť viacero podkladov vyžadovaných zo strany EUIPO. 

Platí, že záujemcovia môžu požiadať o Poukaz 1, o Poukaz 2 alebo o oba poukazy naraz. 

Dovoľujeme si upozorniť, že získanie poukazu predstavuje prvú fázu financovania, po ktorej nasleduje skutočné vynaloženie nákladov na registráciu ochrannej známky, dizajnu či patentu a refundácia týchto nákladov za pomoci už vydaného poukazu (aktivačná fáza), a to do niekoľkých mesiacov od vydania poukazu. Poukazy teda neplatia spätne, t. j. náklady na činnosti vykonané pred získaním poukazu nie je možné nahradiť.

Je možné požiadať o finančné prostriedky v roku 2022 aj vtedy, keď bol príspevok z fondu pre MSP poskytnutý aj v roku 2021? 

Aj keď už bol žiadateľovi udelený grant v oblasti duševného vlastníctva z fondu pre MSP v roku 2021, môže znova požiadať aj o grant z Fondu pre MSP na rok 2022, a to bez ohľadu na to, či už začal využívať niektorú službu, alebo či za určitú službu získal náhradu. Tieto iniciatívy navzájom nesúvisia. O finančné prostriedky z Fondu pre MSP môžu MSP v EÚ požiadať každý rok, ak spĺňajú podmienky stanovené vo výzve na predloženie návrhov, a to bez ohľadu na to, či sa v predchádzajúcich výzvach ich žiadostiam vyhovelo alebo boli zamietnuté.

Odporúčanie na záver

Nakoľko podanie žiadosti o finančný príspevok z fondu pre MSP a s tým súvisiace činnosti predstavujú administratívne náročný proces, dávame do pozornosti, že žiadosť o grant môže v mene žiadateľa (MSP) podať aj zvolený zástupca, ktorého služby je možné využiť - napr. advokát, ktorého služby využije aj pri samotnej registrácii ochrannej známky, dizajnu či patentu.

Využitie zástupcu sa odporúča najmä vzhľadom na jeho skúsenosti, ako aj vzhľadom na výslednú úsporu času a nákladov.

Advokátska kancelária VAVRO LEGAL je v súvislosti s podaním žiadosti o finančný príspevok z fondu pre MSP, ako aj v súvislosti s registráciou ochranných známok, dizajnov či patentov, pripravená poskytnúť záujemcom potrebnú odbornú pomoc a právne poradenstvo.