Európska smernica č. 2019/2161 (smernica Omnibus): Nové povinnosti obchodníkov voči spotrebiteľom

04. 05. 2022

Prinášame prehľad najpodstatnejších zmien zavádzaných smernicou Európskeho Parlamentu a Rady č. 2019/2161 (smernica Omnibus), povinností obchodníkov pri poskytovaní zliav spotrebiteľom, nových nekalých praktík (napr. dvojitej kvality produktov a falošných spotrebiteľských recenzií), ako aj povinností a rizík na strane podnikateľského sektora.

Čo je smernica Omnibus?

V roku 2019 bola na pôde Európskej únie prijatá smernica Európskeho Parlamentu a Rady č. 2019/2161, ktorou sa menia existujúce smernice č. 93/13/EHS, 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa. Zjednodušene sa táto smernica označuje tiež ako smernica Omnibus.

Touto smernicou dochádza k prijatiu novej právnej úpravy v oblasti regulácie nekalých obchodných praktík a v oblasti označovania cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľom.

 
Je smernica Omnibus záväzná aj na Slovensku?

Smernica Omnibus mala byť zo strany členských štátov Európskej únie implementovaná do národnej legislatívy najneskôr do 28.11.2021, pričom najneskôr od 28.5.2022 táto smernica nadobudne účinnosť naprieč celou EÚ. To znamená, že od uvedeného dátumu aj Slovenská republika, ktorá smernicu zatiaľ neimplementovala, bude musieť uplatňovať opatrenia uvedené v smernici. V danom prípade bude mať smernica len tzv. nepriame účinky.
 

Smernica Omnibus zavádza povinnosť podnikateľov uvádzať pri zľavách poslednú cenu výrobku či služby pred zľavou

Jednou z najdôležitejších noviniek, ktorá bude dopadať nielen na oblasť e-commerce, ale aj na predaj tovaru a služieb v kamenných obchodoch, je informačná povinnosť predávajúceho pri poskytovaní zliav spotrebiteľom. Podstatou tejto povinnosti je, aby sa v každom oznámení o znížení ceny povinne uvádzala najnižšia predchádzajúca cena uplatňovaná minimálne počas 30 dní pred znížením ceny.

Táto nová regulácia znamená pre spotrebiteľa možnosť skutočne si overiť výšku poskytnutej zľavy počas trvania akcie obchodníka a minimalizáciu prípadov, kedy bude dochádzať k cenovej manipulácii v podobe zavádzania o výške skutočnej zľavy. Nie je pritom dôležité, ako dlho zľava trvá. Predchádzajúca cena je vždy cena, za ktorú obchodník poskytoval produkt počas obdobia nie kratšieho ako 30 dní pred znížením ceny.

Táto úprava platí aj pre prípady, kedy obchodník na krátke obdobie zníži cenu, a potom ju opätovne zvýši, teda pre prípady spotrebiteľských predajných akcií ako Black Friday, a to aj vtedy, ak takýchto akcií nasleduje niekoľko za sebou.

Výnimkou z uvedenej povinnosti sú prípady, kedy sa tovar rýchlo kazí alebo ak bol výrobok na trhu menej ako 30 dní. Výnimkou je tiež postupné znižovanie ceny, kedy môže obchodník bez ohľadu na čas predaja tovaru uviesť len pôvodnú cenu.
 

Smernica Omnibus rozširuje zoznam nekalých obchodných praktík o nové prípady

Čierna listina nekalých obchodných praktík sa v súvislosti s nadobudnutím účinnosti smernice Omnibus rozširuje o nové prípady konania, resp. opomenutia splnenia povinnosti obchodníkom. Medzi nové nekalé obchodné praktiky po novom zaraďujeme tiež nižšie uvedené:
 
Dvojitá kvalita produktov
Ide o také konanie obchodníka, ktorým sa prezentuje tovar ako identický s tovarom uvádzaným na trh v iných členských štátoch EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom tieto tovary majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti a tieto odlišnosti nie sú odôvodnené legitímnymi a objektívnymi faktormi.  
 
Neposkytnutie informácie o „statuse“ obchodníka na online trhu
Za klamlivé opomenutie konania sa považuje neposkytnutie informácie o tom, či osoba, ktorá ponúka produkt na online trhu, je obchodníkom podnikateľom alebo nie je a či v prípade uzavretia zmluvy vznikne v konkrétnom prípade spotrebiteľský vzťah alebo nie. V prípade, ak je obchodník podnikateľom, potom sa za nekalú obchodnú praktiku bude považovať absencia informácie, kto nesie zodpovednosť za plnenie povinností v súvislosti so zmluvou uzatvorenou na online trhu, či prevádzkovateľ online trhu alebo obchodník.
 
Opomenutie informácie o overovaní recenzentov
Vzhľadom na skutočnosť, že spotrebitelia sa čoraz častejšie spoliehajú na recenzie iných spotrebiteľov, mali by mať jednoznačné informácie o tom, ako sa hodnotenia iných spotrebiteľov spracúvajú a za nekalú praktiku sa bude považovať zavádzanie spotrebiteľov vyhlásením, že hodnotenia pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí si reálne tovar zakúpili a používali, pričom však neboli podniknuté náležité kroky smerujúce k overeniu, od koho hodnotenia pochádzajú.
 
Prezentovanie falošných spotrebiteľských recenzií
Rovnako za nekalú obchodnú praktiku bude považované konanie spočívajúce vo zverejňovaní falošných odporúčaní alebo v poverovaní iných osôb poskytovaním falošných recenzií alebo odporúčaní, prípadne skresľovanie spotrebiteľských recenzií alebo odporúčaní na sociálnych sieťach s cieľom propagovať produkty.
 
Neuverejnenie podstatných informácií pri poradí vo vyhľadávaní produktov 
Za podstatné informácie sa tiež považujú informácie o tom, či sú vyhľadávané produkty medzi prvými v poradí v dôsledku platenej reklamy. Uvedené by malo predchádzať situáciám, kedy obchodník poskytuje spotrebiteľovi v reakcii na jeho vyhľadávanie výsledok bez jasného zverejnenia platenej reklamy alebo inej platby, v ktorej dôsledku je umiestnenie tovaru v poradí výsledkov vyhľadávania vyššie. Platbou by sa pritom mala rozumieť tak priama, ako aj nepriama platba, napríklad vo forme zvýšenej provízie za transakciu a pod. Neuvedenie takýchto informácii môže byť považované za nekalú obchodnú praktiku.
 
Predaj vstupeniek robotom
Za nekalú obchodnú praktiku bude tiež považovaný druhotný predaj vstupeniek spotrebiteľom na podujatia, ak vstupenky obchodník získal pomocou automatizovaných prostriedkov, s cieľom obísť akékoľvek pravidlá alebo limity týkajúce sa nákupu vstupeniek.

Smernica Omnibus chráni tiež spotrebiteľov, ktorým sú dodané bezplatné digitálne služby alebo bezplatný digitálny obsah 
Digitálne služby (napr. streamovacie služby) alebo digitálny obsah (e-knihy, filmy alebo hudobné albumy na DVD) sa v súčasnosti často dodávajú online prostredníctvom zmlúv, na základe ktorých spotrebiteľ neplatí žiadnu cenu, ale namiesto toho obchodníkovi poskytuje svoje osobné údaje. Na takéto vzťahy sa po novom bude vzťahovať právo na ochranu spotrebiteľa, nakoľko v zmysle smernice spotrebiteľ za digitálny obsah alebo digitálnu službu platí svojimi osobnými údajmi.
 
Sankcie v prípade porušenia povinností stanovených smernicou Omnibus
Je povinnosťou členských štátov EÚ stanoviť pravidlá o sankciách uplatniteľných za porušenie ustanovení prijatých na základe smernice Omnibus a zároveň prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Smernica v tejto súvislosti predpokladá zavedenie zvýšených pokút, ktoré môžu dosiahnuť najmenej 4 % ročného obratu obchodníka. Pri absencii informácií o ročnom obrate obchodníka môžu byť pokuty minimálne 2 milióny eur.
 

Ako by sa mali obchodníci pripraviť na smernicu Omnibus?

V záujme uvedenia činnosti obchodníka do súladu so smernicou Omnibus, ako aj v záujme vylúčenia rizika vysokých pokút, sa obchodníkom odporúča dôsledná príprava na zavádzané novinky.

Advokátska kancelária VAVRO LEGAL je za týmto účelom pripravená poskytnúť svojim stálym, ako aj novým klientom, komplexný právny servis a odborné poradenstvo.