Povinná kontrola a povolenie niektorých zahraničných investícií na Slovensku od 1.3.2023

21. 03. 2023

Nový zákon č. 497/2022 Z. z. zavádza prísnejšiu kontrolu subjektov z 3. krajín, ako aj ďalšie súvisiace povinnosti spojené s akvizíciami uskutočnenými na Slovensku. Prehľad noviniek vyplývajúcich zo zákona č. 497/2022 Z. z. prinášame v nasledujúcom príspevku.

Aké sú dôvody a zmysel preverovania zahraničných investícií na Slovensku?


Dôvodom preverovania zahraničných investícií je najmä aktuálny vývoj vo svetovom hospodárskom priestore a vzájomná prepojenosť ekonomík Európskej únie, pre ktoré môžu niektoré zahraničné investície predstavovať potenciálnu bezpečnostnú hrozbu.

Preverovanie zahraničných investícií umožňuje Slovenskej republike monitorovať a eliminovať prípadné riziká, a to prostredníctvom stanovenia podmienok pre realizáciu konkrétnej zahraničnej investície alebo jej prípadným zakázaním, resp. zneplatnením.

Mechanizmus kontroly zahraničných investícií a plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 497/2022 Z. z.  má teda veľký význam najmä pri nadobúdaní akcií a obchodných podielov v slovenských obchodných spoločnostiach, ako aj pri obdobných akvizičných procesoch.
 

Kto sa považuje za zahraničného investora podľa zákona č. 497/2022 Z. z.?


V súvislosti s prijatým zákonom č. 497/2022 Z. z. sa za zahraničného investora považuje každá osoba, ktorá nie je občanom EÚ alebo nemá v EÚ sídlo či miesto podnikania. 

Za zahraničných investorov sa taktiež považujú osoby, ktoré síce sú rezidentmi EÚ, resp majú v EÚ svoje sídlo, avšak 
-        sú priamo či nepriamo ovládané osobou mimo EÚ alebo 
-        sú priamo či nepriamo ovládané orgánom verejnej moci tretej krajiny
pričom takáto osoba je ich konečným užívateľom výhod, alebo takáto osoba financuje predmetnú transakciu.

Príklad č. 1: Fyzická osoba s bydliskom v Ruskej federácii má záujem o kúpu obchodného podielu v slovenskej spoločnosti. Nakoľko ide o príslušníka 3. krajiny, v zmysle zákona bude občan ruskej federácia považovaný za zahraničného investora.

Príklad č. 2: Dvaja občania Ukrajiny sú jedinými spoločníkmi slovenskej s.r.o. Uvedená s.r.o. (ďalej len ako „materská spoločnosť“) sa má stať jediným akcionárom či spoločníkom inej obchodnej spoločnosti so sídlom na Slovensku. Materská spoločnosť v takomto prípade bude považovaná za zahraničného investora i keď má sídlo na Slovensku.

Príklad č. 3: 100 % obchodný podiel na nemeckej spoločnosti vlastní obchodná spoločnosť v so sídlom v Pekingu, ktorej jediným akcionárom je mesto Peking. Nemecká spoločnosť, ktorá hodlá vykonať na Slovensku kontrolovanú investíciu, je v zmysle zákona považovaná za zahraničného investora.
 

Čo sa podľa zákona č. 497/2022 Z. z. považuje za zahraničnú investíciu?


Za zahraničnú investíciu možno v zmysle zákona považovať každú investíciu, ktorá je plánovaná alebo uskutočnená zahraničným investorom, prostredníctvom ktorej môže tento investor priamo či nepriamo nadobudnúť tzv. cieľovú osobu (osobu so sídlom na Slovensku), vykonávať v nej účinnú účasť alebo kontrolu, alebo nadobudnúť podstatné aktíva takejto osoby.
 
Hodnota investície a ani skutočnosť, či ide o investíciu podľa slovenského či iného práva, pritom nie sú podstatné. Rovnako nie je podstatné to, či je zahraničná investícia realizovaná v rámci výkonu záložného práva, exekučnej dražby alebo iného vykonávacieho práva.
 
Z hľadiska reštrikcií a povinností stanovených zákonom je však rozhodujúce to, či ide tzv. kritickú zahraničnú investíciu.
 
Za kritickú zahraničnú investíciu sa považuje nadobudnutie alebo navýšenie podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach cieľovej osoby v hodnote min. 10 % v cieľovej osobe (osobe so sídlom na Slovensku), ktorá pôsobí v niektorom z nasledovných odvetví:
 
- výroba tzv. určených výrobkov (napr. strelné zbrane)
- výroba výrobkov obranného priemyslu (vojenská technika)
- výroba položiek s dvojakým použitím (výrobky určené prílohou nariadenia č. 429/2009, akými sú elektronika, počítače, osobitné materiály, telekomunikácie a ochrana informácií, navigačné systémy atď.)
- výroba, výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva alebo biotechnológií
- oblasť kritickej infraštruktúry (napr. prevádzkovateľ záchrannej služby)
- poskytovanie služieb z oblasti kybernetickej bezpečnosti alebo cloud computingu
- výroba, výskum a vývoj v oblasti šifrovania
- prevádzkovanie mediálnych služieb
- prevádzkovanie platforiem na zdieľanie obsahu s ročnými tržbami presahujúcimi 2 000 000 EUR
- vydávanie periodických publikácií
- prevádzkovanie spravodajských webových stránok
- prevádzkovanie tlačovej agentúry
 
Zahraničnou investíciou však nie je investícia, ak je plánovaná alebo uskutočnená medzi subjektmi, ktorých spoločníkmi alebo vlastníkmi sú tie isté osoby alebo transakcie vyplývajúce z bežného obchodného styku.
 

Povinné preverenie zahraničnej investície podľa zákona č. 497/2022 Z. z. 

 
Ak ide o zahraničnú investíciu, ktorá je kritickou zahraničnou investíciou, zahraničný investor je povinný podať žiadosť o jej úradné preverenie ešte pred jej uskutočnením.
 
Kritická zahraničná investícia teda nesmie byť uskutočnená pred vydaním rozhodnutia o povolení zahraničnej investície alebo rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície.
 
V opačnom prípade môžu byť s realizáciou nepovolenej zahraničnej investície spojené viaceré závažné dôsledky.
 

Aké sú dôsledku realizácie zahraničnej investície bez úradného preverenia a povolenia?


V prípade nesplnenia povinností stanovených zákonom č. 497/2022 Z. z. a realizácie kritickej zahraničnej investície bez úradného preverenia a povolenia môže Ministerstvo hospodárstva SR zahájiť konanie o preverovaní uskutočnenia transakcie.

Ak Ministerstvo hospodárstva SR dospeje k záveru, že došlo k porušeniu zákona, zahraničnému investorovi môže uložiť povinnosť zvrátiť transakciu a obnoviť stav, ktorý existoval pred jej uskutočnením.

Ministerstvo hospodárstva SR môže tiež pokutu až do výšky rovnajúcej sa hodnote kritickej zahraničnej investície alebo 2 % súčtu celkového čistého obratu dosiahnutého zahraničným investorom, resp. ovládajúcou osobou, alebo v prípade, že určenie takejto hodnoty spôsobuje prieťahy v konaní, vo výške až do 1 000 000,- EUR.
 

Zápis do registra partnerov verejného sektora pri zahraničnej investícii


V zmysle zákona č. 497/2022 Z. z. má zahraničný investor taktiež povinnosť zabezpečiť svoj zápis do registra partnerov verejného sektora (prostredníctvom oprávnenej osoby, akou je napr. slovenský advokát) v prípade: 
-        rozhodnutia o povolení zahraničnej investície, 
-        rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície,
-        ak Ministerstvo hospodárstva SR zašle zahraničnému investorovi potvrdenie, že nebolo identifikované riziko negatívneho vplyvu zahraničnej investície,
-        ak ministerstvo hospodárstva neodošle zahraničnému investorovi oznámenie o začatí preverovania do 45 dní od doručenia žiadosti o preverenie. 
Vo všeobecnosti platí, že zahraničný investor musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najmenej po dobu troch rokov od uskutočnenia investície resp. doručenia potvrdenia od Ministerstva hospodárstva SR.
 

Odporúčanie pre zahraničných investorov na záver


S ohľadom na vyššie uvedené odporúčame zahraničným investorom, aby pred realizáciou svojich investícií na Slovensku v spolupráci s miestnym odborníkom posúdili, či príslušná plánovaná transakcia spadá pod tzv. kritické alebo bežné zahraničné investície.

Následne odporúčame vykonať dôslednú due diligence analýzu a koordinovať ďalší, aby tak zahraniční investori predišli prípadným komplikáciám spojeným s možným porušením zákona č. 497/2022 Z. z.

Advokátska kancelária VAVRO LEGAL s. r. o. má v oblasti M&A bohaté skúsenosti a prípadným záujemcom o uskutočnenie zahraničnej investície na Slovensku je pripravená poskytnúť svoje služby.