Ideas Powered for Business SME Fund 2023: Registrácia ochranných známok, dizajnov či patentov s príspevkom až do výšky 2 350 EUR

02. 03. 2023

Aké sú podmienky získania finančnej podpory z fondu Európskej únie pri registrácii ochrannej známky, dizajnu alebo patentu na lokálnej, európskej či svetovej úrovni? Kto a ako môže požiadať o príspevok z fondu? Odpovede na tieto a ďalšie otázky prinášame v nasledujúcom článku.

Na čo slúži fond Ideas Powered for Business Sme Fund 2023?

Uvedený fond Európskej únie slúži na podporu malých a stredných podnikateľov v súvislosti s ochranou ich duševného vlastníctva. Za pomoci fondu tak možno čiastočne financovať registráciu ochrannej známky, dizajnu alebo patentu na lokálnej, európskej či svetovej úrovni, ako aj interný audit duševného vlastníctva, tzv. IP Scan. Predovšetkým pri registrácii európskych či svetových ochranných známok preto ide o vhodný nástroj, ktorým možno významne ponížiť náklady na strane podnikateľa.
 

Kto má nárok na príspevok z fondu Ideas Powered for Business Sme Fund 2023?

Právo požiadať o príspevok z fondu Ideas Powered for Business SME Fund majú všetky mikro, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) so sídlom v krajinách Európskej únie, pričom požiadať o grant môžu priamo majitelia, oprávnení zamestnanci alebo externí zástupcovia, napr. advokáti v rámci zabezpečenia registrácie ochrannej známky, dizajnu alebo patentu. 
 
Výhodou zastúpenia je, že externý zástupca má oprávnenie zapísať a zaplatiť poplatky za ochrannú známku, dizajn či patent v mene MSP. Tento zástupca môže tiež vyplniť žiadosť o preplatenie v mene MSP, pričom platí, že náhrada nákladov bude vyplatená priamo na bankový účet podniku.

Využitie externého zástupcu sa preto odporúča najmä vzhľadom na jeho odborné skúsenosti, výslednú úsporu času a nákladov, pri súčasnom vyplatení grantu priamo MSP.
 

Aké sú termíny na podávanie žiadostí o príspevok z fondu pre MSP na rok 2023? 

Žiadosti je možné podávať od 23. januára 2023 do 08. decembra 2023. Odporúčame však neodkladať podanie žiadosti na neskorší termín, nakoľko rozpočet je pevne stanovený a podávanie žiadostí o grant môže byť zablokované ešte pred konečným termínom z dôvodu vyčerpania alokovaných prostriedkov.
 

Aká je celková alokácia finančných prostriedkov v tomto fonde?

Fond pre MSP má v roku 2023 k dispozícii 25 miliónov EUR na poukazy č. 1 a 2 (služba IP Scan, ochranná známka, dizajn), čo predstavuje nárast o 9 miliónov EUR oproti minulému roku. Finančné prostriedky sú dostupné počas celého obdobia a sú prideľované k jednotlivým žiadostiam v poradí, až kým dostupné prostriedky nebudú vyčerpané.
 

Aké sú pravidlá financovania a použitia príspevku na ochranu práv duševného vlastníctva?

MSP môžu požiadať o poukazy, ktoré im poskytnú čiastočnú refundáciu uhradených poplatkov. 

V roku 2023 sú v rámci EÚ k dispozícii 2 typy poukazov - Poukaz na včasnú diagnostiku v oblasti duševného vlastníctva, teda na interný audit v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan), a Poukaz na zápis ochrannej známky, dizajnu či patentu.

V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že MSP môžu žiadať o oba typy poukazov, ktorými sú:

1. Poukaz na včasnú diagnostiku (IP Scan) do výšky max. 1 350 EUR:

IP Scan - služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva určené na poskytovanie poradenstva  o potenciáli duševného vlastníctva v podniku.
Náhrada za službu včasnej diagnostiky v oblasti práv duševného vlastníctva (IP Scan) vo výške 90 %, ktorú poskytuje národný úrad duševného vlastníctva v EÚ. O službu je potrebné požiadať prostredníctvom národného úradu duševného vlastníctva krajiny, podľa sídla podniku, avšak len za predpokladu, že tento úrad ponúka službu v rámci iniciatívy fondu pre MSP. 

Na Slovensku zatiaľ táto služba nie je krytá z prostriedkov fondu pre MSP, no podľa predbežných informácii, Úrad priemyselného vlastníctva SR umožní slovenským podnikom využiť službu IP scan prostredníctvom vyškolených odborníkov v oblasti duševného vlastníctva (napr. advokátov) a čerpať tak príspevok formou tohto poukazu.

2. Poukaz na ochranné známky, dizajny a patenty do výšky max. 1 000 EUR:

Náhrada poplatkov za prihlášku ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu EÚ, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia, a to vo výške 75%.

Náhrada poplatkov za prihlášku národnej alebo regionálnej ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za preskúmanie, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia, a to vo výške 75%.

Náhrada poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za označenie a ďalších poplatkov za označenie mimo EÚ, a to vo výške 50%. Vylúčené sú poplatky za vyznačenie krajín EÚ, rovnako ako aj manipulačné poplatky, ktoré účtuje úrad pôvodu.

Náklady spojené so zápisom kolektívnej ochrannej známky sú predmetom refundácie.

Náklady spojené s obnovením zápisu ochrannej známky a dizajnu sa nepreplácajú,
 

Je výhodné využiť poukaz z fondu pre MSP na zápis slovenskej, európskej alebo svetovej ochrannej známky či dizajnu?

V rámci Poukazu na ochranné známky a dizajny existuje možnosť refundácie výdavkov vynaložených aj na registráciu národnej ochrannej známky či dizajnu (náhrada vo výške 75%, max. 1 000 EUR). S ohľadom na  vyššiu administratívnu náročnosť v súvislosti s podaním žiadosti o príspevok z fondu MSP a rozdielnou výškou správnych poplatkov za registráciu na Slovensku a v rámci celej EÚ, sa javí ako ekonomicky vhodnejšie riešenie použiť poukaz na zápis európskej či svetovej ochrannej známky, ktorá je v porovnaní so zápisom slovenskej ochrannej známky a/alebo dizajnu podstatne drahšia. 
 

Sú náklady na právne služby oprávnenými výdavkami?

Takáto možnosť tu je. Poukazy z fondu pre MSP pokrývajú aj výdavky spojené so službou IP Scan, ktorú poskytujú zúčastnené národné úrady duševného vlastníctva EÚ – na Slovensku Úrad priemyselného vlastníctva. 
 
Ako sme už avizovali, službu IP Scan môžu využiť aj slovenské podniky v spolupráci s vyškolenými odborníkmi, medzi ktorých sa zaraďujú vybraní advokáti s odborným zameraním na právo duševného vlastníctva zapojení do špeciálneho programu.
 

Ako získať poukaz na ochrannú známku alebo dizajn?

Zažiadať o príspevok je možné v lehote na podávanie žiadosti elektronicky prostredníctvom príslušného formulára, ktorý je zverejnený na stránkach Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prostredníctvom používateľského účtu v rámci fondu pre MSP. Iným spôsobom nie je možné žiadosť podať.
 
Nevyhnutnou súčasťou žiadosti musia byť viaceré prílohy, ktoré sú vyžadované zo strany EUIPO. 
 
Získanie poukazu predstavuje prvotnú fázu financovania, po ktorej nasleduje registrácia ochrannej známky alebo dizajnu  a skutočné vynaloženie nákladov v súvislosti s ich registráciou a v poslednej fáze dochádza k refundácii týchto nákladov.
 
Pripomíname, že poukazy neplatia spätne, t. j. náklady na činnosti vykonané pred získaním poukazu nie je možné nahradiť.
 

Je možné požiadať o finančné prostriedky v roku 2023 aj vtedy, ak podnik v minulosti už takýto grant dostal? 

Aj keď už bol podniku v minulosti udelený grant z fondu pre MSP, môže opätovne požiadať aj o grant z Fondu pre MSP na rok 2023, a to bez ohľadu na to, či už začal využívať niektorú službu, alebo či za určitú službu získal náhradu. 
 
Tieto iniciatívy navzájom nesúvisia. O finančné prostriedky z Fondu pre MSP môžu MSP v EÚ požiadať každý rok, ak spĺňajú podmienky stanovené vo výzve na predloženie návrhov. Počas fázy podávania žiadostí musia podniky preložiť vyhlásenie, či v tom istom finančnom roku požiadali alebo dostali iné finančné prostriedky EÚ na rovnaký typ činností súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva.
 

Chcete ochrániť svoje práva duševného vlastníctva a zároveň získať príspevok z Fondu pre MSP?

Advokátska kancelária VAVRO LEGAL má v súvislosti s podávaním žiadostí o finančný príspevok z fondu pre MSP, ako aj v súvislosti s internými auditmi a registráciou ochranných známok či dizajnov bohaté skúsenosti. Prípadným záujemcom o tieto služby je preto pripravená poskytnúť potrebnú odbornú pomoc a právne poradenstvo.