Zverenecké (zverenské) fondy a ich využitie pre firmy a jednotlivcov zo Slovenska

09. 06. 2022

Prehľad informácií o inštitúte zvereneckých fondov a možnostiach jeho využitia firmami či jednotlivcami zo Slovenska v súvislosti s ochranou a správou súkromného majetku.

Čo je to zverenecký (zverenský) fond?

Zverenecký fond je špeciálnou právnou entitou, ktorá slúži na ochranu a správu súkromného majetku za vopred stanoveným účelom a v prospech konkrétnej osoby, organizácie či skupiny. 

Majetok (napríklad nehnuteľnosť alebo obchodný podiel v spoločnosti), ktorý je do zvereneckého fondu vložený, má autonómnu povahu, t. j. nemá formálneho vlastníka, čo znamená, že takýto majetok nemôže byť postihnutý exekúciou či konkurzom.

V prípade, že dôjde k naplneniu podmienok definovaných štatútom zvereneckého fondu, majetok vložený zo zvereneckého fondu môže byť opäť prevedený na konkrétnu osobu, ktorej totožnosť môže po určitú dobu ostať verejnosti utajená. 
 

Na aké účely najčastejšie slúži zverenecký fond? 

Zverenecký fond predstavuje súbor majetku, napríklad obchodných podielov v rodinnom podniku, ktorý je zakladateľom fondu vyčlenený pre osobitný účel a ktorý je spravovaný treťou osobou (správcom) v prospech vopred určenej osoby (beneficient).

To umožňuje vlastníkovi majetku, napríklad zakladateľovi rodinného podniku, určiť, akým spôsobom bude jeho majetok v budúcnosti spravovaný, čím sa na jednej strane zachová celistvosť majetku a nedôjde k jeho deleniu, a zároveň takýto majetok nebude ani predmetom dedičstva. Za konkrétnych podmienok však môže byť majetok vo fonde prevedený na konkrétnu osobu z okruhu dedičov – napríklad až pri dosiahnutí plnoletosti alebo pri splnení iných špecifických podmienok.

Ďalším častým prípadom, kedy dochádza k zriadeniu zvereneckého fondu, je ochrana nehnuteľného či iného majetku značnej hodnoty, ktorý by za normálnych okolností mohol byť postihnutý exekúciou alebo konkurzom. V prípade vyvedenia takéhoto majetku do zvereneckého fondu uvedené riziká odpadajú, nakoľko daný majetok sa dočasne stáva majetkom bez konkrétneho vlastníka.

Ďalším prípadom, kedy sa inštitút zvereneckých fondov využíva, je utajenie totožnosti vlastníkov určitého majetku, nakoľko v určitých prípadov je takáto „anonymizácia“ skutočného vlastníctva možná.
 

Ako funguje zverenecký fond a aká je úloha zakladateľa, beneficienta a správcu zvereneckého fondu? 

Každý zverenecký fond sa zakladá štatútom, ktorý definuje úlohy jednotlivých osôb podieľajúcich sa na činnosti fondu a ktorý tiež upravuje záväzné pravidlá nakladania s majetkom vo zvereneckom fonde. Pokiaľ ide o postavenie jednotlivých osôb podieľajúcich sa na činnosti fondu, rozlišujeme nasledovné funkcie:

Zakladateľ zvereneckého fondu
Osoba, ktorá zverenecký fond zakladá, je jeho zakladateľom, pričom takouto osobou môže byť jednak fyzická, ale aj právnická osoba. 

Takáto osoba do fondu vyčlení zamýšľaný majetok, ako je napríklad obchodný podiel, nehnuteľnosti, cenné papiere alebo peňažná hotovosť, a následne rozhoduje o podmienkach, za ktorých bude majetok spravovaný, ako s ním bude zaobchádzané, alebo či bude užívaný tzv. beneficientom.

Beneficient
Beneficientom je osoba, v prospech ktorej bol zverenecký fond zriadený. Napriek tomu, že beneficientovi aktíva vo fonde priamo nepatria, majú byť v zmysle štatútu riadené takým spôsobom, aby z nich beneficient mal určitý prospech. Zákon nevylučuje, aby beneficientom a zakladateľom bola rovnaká osoba.

Správca zvereneckého fondu
Ďalšou osobou spojenou s fungovaním zvereneckého fondu je jeho správca zvereneckého - osoba, ktorá príjme poverenie zakladateľa zvereneckého fondu a spravuje ho. Správcom môže byť aj samotný zakladateľ fondu, avšak štandardne túto úlohu plnia nezávislé osoby viazané pokynmi zakladateľa, najmä advokáti. Hlavnou úlohou správcu je teda starostlivosť o majetok vo fonde a jeho správa s starostlivosťou riadneho hospodára. 
 

Môže zverenecký fond založiť aj osoba s bydliskom či sídlom na Slovensku? 

Občania a subjekty krajín EÚ majú v rámci voľného pohybu tovarov a služieb právo na to, aby využívali akékoľvek služby v rámci európskeho hospodárskeho priestoru. 

To znamená, že aj osoby so sídlom alebo s trvalým pobytom na Slovensku môžu zakladať zverenecké fondy v krajinách, kde je tento inštitút zakotvený v miestnom právnom poriadku.

Najbližšou krajinou, v ktorej fyzické osoby a firmy zo Slovenska môžu zakladať zverenecké fondy, je Česká republika, kde aj advokátska kancelária VAVRO LEGAL ponúka služby zakladania a správy zvereneckých fondov.
 

Aké sú náklady na zriadenie zvereneckého fondu?

Cena zvereneckého fondu sa skladá z niekoľkých položiek, ktoré sú závislé od časovej náročnosti celého procesu zriaďovania zvereneckého fondu, rozsahu poskytnutých odborných služieb a prípadných odborných posudkov, nevyhnutných pre založenie fondu.

Ďalej je medzi náklady potrebné zaradiť aj správne poplatky, ktoré vyberajú úrady v rámci správnych konaní alebo pri iných úkonoch, ktoré súvisia so vznikom zvereneckého fondu.

Obvykle ide o notárske poplatky, ktoré sú odvodené od hodnoty majetku vyčleňovaného do zvereneckého fondu, súdne poplatky, poplatky za katastrálne konanie a pod.

Pri osobných zvereneckých fondoch s jednoduchou štruktúrou a jednoduchým princípom fungovania sa môžu náklady na zriadenie fondu pohybovať okolo 3 000 – 5 000 EUR, pri rodinných zvereneckých fondoch so širokou štruktúrou, väčším počtom beneficientov a náročnými princípmi fungovania sa môžu náklady pohybovať okolo 7 500 EUR.
 

Aké sú náklady na prevádzku zvereneckého fondu?

Aj pri nákladoch na prevádzku zvereneckého fondu platí, že sú priamo závislé na jeho druhu, účele, zložitosti štruktúry a nákladoch na súvisiace odborné posudky a služby.

Zverenecký fond môže slúžiť pre účely úschovy majetku, kedy má de facto len pasívny charakter a správca len čaká na splnenie podmienok, na základe ktorých dôjde k prevodu majetku. Takýto fond môže mať prevádzkové náklady okolo 500 EUR ročne.

Zverenecký fond však môže nahradiť aj činnosť podniku, vykonávať podnikateľskú činnosť, zamestnávať desiatky zamestnancov alebo spravovať vysoký objem aktív a vykonávať radu majetkových operácií na dennej báze. V takom prípade môžu ročné náklady dosahovať rádovo aj desiatky tisíc eur. 

Preto je nutné uzavrieť, že každý zverenecký fond, tak ako má individuálneho zakladateľa a beneficientov, má aj individuálne náklady spojené s jeho správou, ktoré závisia od jeho individuálnych nastavení a požiadaviek.
 

Ako postupovať pri založení zvereneckého fondu? 

Ak ste dospeli k názoru, že chcete svoj majetok vložiť do zvereneckého fondu, odporúčame v prvom kroku využiť odbornú konzultáciu, v rámci ktorej uskutočníme analýzu vášho zámeru, požiadaviek a majetku a nastavíme parametre fungovania zvereneckého fondu presne podľa vašich predstáv.